ما می‌دانیم که تامین مالی برای کسب و کارها کافی نیست بلکه نیاز به پیشتیبانی عملیاتی دارند. اگر مدل سرمایه گذاری‌های فعلی را در یک نمودار با دو محور تامین مالی و پشتیبانی انسانی قرار دهیم؛ استارتاپ استدیوها در محور پشتیبانی عملیاتی و انسانی متمرکز شده‌اند. بنابراین شاید بتوان راه حل برون رفت از این درصد شکست کسب و کارهای نوپا را استفاده از مدل استارتاپ استدیو دانست.استارتاپ استدیوها معمولاً حول مسئله‌ها در یک سازمان و یا میان چندسازمان با مسئله‌های مشترک شکل می‌گیرند که با رسیدن به ایده‌های مختلف برای حل مسئله‌های مدنظر، آن‌ها را تا مرحله رسیدن به مدل اولیه از محصول پیش می‌برند و بعد از آن با انتخاب تیم مناسب اقدام به توسعه و اجرا برای حل چالش می‌کنند.
استارتاپ استدیو محتوایی تبیان، به دنبال رسیدن بهترین راه حل محتوایی برای هر مسئله است. شما هم می‌توانید در این مسیر همراه ما باشید...